تماس با ما
آدرس و تلفن دبيرخانه:
تهران، بزرگراه شهيد حكيم، بزرگراه شيخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهيد همت، كنارگذر اختصاصی برج ميلاد تهران
كد پستی: ١٤٤٩٦١٧٤٧١
تلفن: ٨٥٨٥ ، ٨٨٠٦٩٥٤٣

چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.