فيلم آيين اختتاميه جشنواره بين المللي عكس برج ميلاد تهران در سايت جشنواره بازگشت Back

فيلم آيين اختتاميه جشنواره بين المللي عكس برج ميلاد تهران در سايت این جشنواره در دسترس عموم قرار گرفت.

جهت دیدن این فیلم می توانید به بخش گزارش تصویری مراجعه نمایید.

تاریخ خبر:  1395/09/06